تماس با دکتر
موبایل:
٠٩٣٠٦٣٠٧٧٣٨ - ٠٩١٢٥٢٦٨٦٤٩

Contact with us

ویدئو های برنامه دکتر سحاب سنجری

همواره سعی بر آن داشته ام تا با بیماران خود با صبر و مهربانی برخورد کنم و رفع مشکلات آن ها دغدغه اصلی کارم باشد.

گواهینامه ها و مدارک